Štatút a podmienky propagačnej súťaže „ GURMÁNSKA PROMENÁDA  – TASTE OF TATRY “

I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A TECHNICKÁ PODPORA

Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je OZ TASTE OF TATRY, Tatranská Polianka 22, Vysoké Tatry, 062 01, IČO: 42031176, ktorej účelom je propagácia služieb členov Občianskeho združenia

II. PREDMET SÚŤAŽE TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE,

 1. Predmetom súťaže je zbieranie potvrdení o konzumácii jedla na kartičky formou nálepiek v jednotlivých reštauráciách – členov OZ TASTE OF TATRY
 2. Súťaž bude prebiehať v termíne od 6.6.2021 do 30.11.2021.
 3. Žrebovanie víťazov prebehne online dňa : 6.12.2021

III. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

 1. Súťaž “GURMÁNSKA PROMENÁDA – TASTE OF TATRY ““ je určená pre všetkých gurmánov, ktorí budú počas termínu súťaže navštevovať jednotlivé reštaurácie .

Do súťaže sa môže zapojiť každý klient reštaurácii a prevádzok OZ TASTE OF TATRY, ktorý si v reštaurácii objedná aspoň jedno jedlo. Účastníci súťaže po návšteve a konzumácii jedla v jednotlivých prevádzkach získajú kartičku s vyznačenými miestami pre lepenie nálepiek jednotlivých reštaurácii a nálepku na kartičku, ktorú dostanú pri zaplatení účtu. Vyzbieranie nálepiek z každej prevádzky združenia je podmienkou pre zaradenie do súťaže a možnosti získať ceny. Všetci účastníci sú povinní pri odovzdávaní kartičky s vyzbieranými nálepkami uviesť na priložené tlačivo meno, mailovú adresu a telefónne číslo. Kartičky s vyzbieranými 10 nálepkami od jednotlivých členov OZ Taste of Tatry je potrebné odovzdať obsluhe na kontrolu a obsluha potvrdí prevzatie odtrhnutím potvrdzovacieho ústrižku z tlačiva a jeho odovzdaním aj spolu s kupónom na zľavu 20 percent pri následnej konzumácii. Zároveň obsluha vhodí kartičku za prítomnosti účastníka súťaže do zbernej nádoby Taste of Tatry, aby mohla byť zaradená do žrebovania. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba – spotrebiteľ vo veku nad 18 rokov, ktorý je plne spôsobilý na právne úkony.

Súťažiaci účasťou v súťaži potvrdzuje, že dovŕšil vek 18 rokov a nepotrebuje súhlas zákonného zástupcu k zapojeniu sa do súťaže ani iným úkonom potrebným v prípade výhry.

IV. CENY:

Hlavnou cenou v súťaži je 45 min vyhliadkový let lietadlom pre 3  osoby nad Vysokými Tatrami so štartom a pristátím na letisku v Poprade

 1. Všetci účastníci súťaže, ktorí vyzbierajú nálepky zo všetkých reštaurácii členov OZ Taste of Tatry, majú právo na jednorazovú zľavu z účtu vo výške 20 percent pre 4 osoby v ktorejkoľvek reštaurácii člena OZ Taste of Tatry a budú zaradení do žrebovania o hlavnú výhru.
 2. Prví traja súťažiaci, ktorí nazbierali všetky nálepky na kartičke, získavajú poukaz v hodnote 100 eur na konzumáciu v ktorejkoľvek reštaurácii OZ Taste of Tatry. Potvrdenie o získaní všetkých 10 nálepiek na kartičke je potrebne uverejniť na FB stránke OZ, kde súťažiaci v komentároch k statusu o súťaži uverejní fotografiu kartičky spolu s fotografiou súťažiaceho v rámci časovej osi správ.
 3. Každý účastník súťaže, ktorý bude mať na kartičke vyzbierané a nalepené nálepky od všetkých členov Taste of Tatry, bude zaradený do žrebovania o hlavnú cenu a 10 výhercov získava jednorazový Voucher v hodnote 50 eur na konzumáciu v ktorejkoľvek prevádzke člena OZ Taste of tatry.
 4. Zástupca organizátora náhodným losovaním zo všetkých súťažných kartičiek odovzdaných v súlade s pravidlami súťaže vylosuje 1 výhercu hlavnej ceny a 10 výhercov konzumného poukazu v hodnote 50 eur.

  Losovanie sa uskutoční najneskôr do 6 dní od ukončenia súťaže za účasti minimálne dvoch zástupcov organizátora.

  Výhercom sa môže stať len ten súťažiaci, ktorý splní podmienky súťaže a bol organizátorom vylosovaný. Z účasti v súťaži „sú vylúčené osoby ktoré nesplnia podmienky súťaže. Ak nejaký výherca podmienky nesplnil, bude zo súťaže vylúčený a organizátor vykoná ďalšie losovanie.

 1. Organizátor vyhotoví zápisnicu zo zlosovania, ktorú podpíšu všetci zúčastnení zástupcovia organizátora. Zápisnica zo žrebovania bude uložená u organizátora k nahliadnutiu.
 2. Jednotlivé výhry bude doručovať Usporiadateľ Súťaže v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa žrebovania cien, tj. do 21.12.2021.

V. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS S VYHOTOVENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIE S VÝHERCOM

 1. Spracovanie osobných údajov účastníkov v súťaži prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 2. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch:
 3. Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej OZ TASTE OF TATRY, Tatranská Polianka 22, Vysoké Tatry, 062 01, IČO: 42031176, vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Doba uchovania údajov je 3 mesiace po ukončení súťaže.
 4. Zverejnenie výhercu – právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný súhlas výhercu. Doba uchovávania po dobu maximálne 12 mesiacov.
 5. Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť. Doba uchovania údajov výhercu a identifikácia výhry ako daňového plnenia aktuálny rok je nasledujúcich 10 rokov.
 6. Rozsah spracúvaných údajov.
 7. Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt, fotografia – podobizeň súťažiaceho
 8. Zverejnenie výhercu – účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry budú jeho osobné údaje zverejnené v rozsahu meno, priezvisko, podobizeň, výhra, dátum prevzatia výhry podľa osobitného súhlasu.
 9. Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum odovzdanej výhry na ktoré sa viaže daňové plnenie.
 10. Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu 2 mesiacov v rozsahu dohodnutom v osobitnom súhlase. Dotknutá osoby má právo vziať späť súhlas na zverejnenie jej osobných údajov, ak ho raz udelila.
 11. Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Organizátor nehradí účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorých súťažná aktivita bude naznačovať podvodné, podozrivé alebo neštandardné súťažné správanie sa.
 3. Tento štatút vzniká a nadobúda účinnosť dňa 06.06.2021 a zaniká 21.12.2021
 4. Neznalosť ustanovení týchto pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.
 5. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce.
 6. Organizátor nehradí účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.
 7. Tento štatút vzniká a nadobúda účinnosť dňa 06.06.2021 zaniká 21.12.2021

 

Prezident OZ TASTE OF TATRY: Vladimír Mikolaj